Asbest-sanering

Bygg og anlegg

Vår kompetanse deres trygghet

 

Vi er

Sertifisert for sanering av Asbest

 

Vi sammarbeider med de største leverandøre

i markede. Å kan derfor levere dere kvalitet

til en meget god pris.

Asbest

 

 

BSE Entreprenør As utfører godkjent asbestsanering og miljøsanering, innvendige og utvendige oppdrag inkludert avhending.

Vi tar også prøver. Hvis du eller dere ønsker tilbud på asbestriving så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med asbestfjerning!

 

Hva er asbest ?

Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft.

 

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater

 

Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler m.m. samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lett avgi støv ved reparasjon og riving.

 

Er det asbest ?

Fra ca. 1980 har det vært forbudt å bruke asbest i Norge. I nyere bygg er det derfor lite sannsynlig at det finnes. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m., forteller at platene kan inneholde asbest.

 

Ingen kan uten nærmere analyse si med sikkerhet om det er asbest du står overfor. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier gjennomfører fiberanalyser.

 

Tillatelse for arbeid med asbest

Hvordan arbeid med asbest skal foregå, er regulert i en egen forskrift om asbest. Alle virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det legges særlig vekt på opplæring og vernetiltak.

 

Søknaden om tillatelse til asbestfjerning (asbestriving) skal inneholde opplysninger om:

 

* Hvordan arbeidet vil bli organisert

* Hvilke metoder som skal benyttes

* Vernetiltak som vil bli iverksatt

* Opplæring av arbeidstakerne

* Helseundersøkelse av arbeidstakerne

* Virksomhetens erfaring med slikt arbeid

 

 

Instruksen som gjelder for arbeidet med asbestfjerning / asbestriving skal vedlegges søknaden.

Arbeidstilsynet kan gi opplysninger om hvilke firmaer som har slik tillatelse.

 

Arbeidstilsynet skal varsles

Før arbeidet med asbestfjerning / asbestriving settes i gang, skal virksomheten undersøke om arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv.

Det skal sendes melding til Arbeidstilsynet før arbeidet med asbestfjerning / asbestriving påbegynnes. Det skal benyttes et eget skjema som er utarbeidet

av Arbeidstilsynet. Meldingen gir Arbeidstilsynet grunnlag for å vurdere om de planlagte sikkerhetstiltakene i forbindelse med asbestfjerning / asbestriving er

tilstrekkelige.

 

Hvordan fjernes asbestholdig materiale?

Det er nødvendig å sette i verk tiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsstedet.

Vanligvis vil Arbeidstilsynet kreve at asbestholdig materiale fjernes. I enkelte tilfeller kan innkledning eller reparasjon aksepteres. Det lokale arbeidstilsyn

vil vurdere dette i hver enkelt sak.

 

Ved riving av hus hvor det finnes asbest i større mengder, må asbesten fjernes før bygningen eventuelt rives maskinelt.

 

Utvendige, harde asbestsementplater (f.eks. eternitt) skal tas hele ned én for én etter at spiker/stifthode er fjernet. Platene legges deretter i plastsekker

eller pakkes i plast og oppbevares i en låsbar container. Arbeidsområdet må være avsperret. Det skal brukes godkjent halv- eller helmaske med P2- eller P3-filter

og tettsluttende vernedress. Personlig verneutstyr skal være CE-merket. Arbeidsstedet skal rengjøres etter avsluttet jobb.

 

Deponering

Fylkesmannen og kommunens renovasjonsetat kan gi opplysninger om hvor asbestholdig avfall kan deponeres og hvilke krav som gjelder der.

Opplæring i arbeid med asbest

 

Opplysninger om hvem som arrangerer kurs i asbestsanering og annet arbeid med asbestholdig materiale, kan bl.a. innhentes hos det lokale arbeidstilsyn.

 

Arbeidstilsynet har ingen godkjenningsordning for slike kurs. Det er derfor ingen kursarrangør som med rette kan reklamere med at et kurs er "godkjent av

Arbeidstilsynet". Arbeidstilsynet har heller ingen samarbeidsordning med noen kursarrangør. Noen arrangører har imidlertid rådført seg med Arbeidstilsynet

og har fått svar på henvendelser. Dette betyr imidlertid ikke at vi garanterer for de kurs som vedkommende arrangør holder.

 

Dersom arbeidsgiver er kvalifisert til å lære opp arbeidstakerne sine, kan han/hun gjøre det selv. Kravet til kvaliteten på opplæringen er imidlertid den samme

for intern opplæring som for dem som driver profesjonelle kurs. Gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres.

 

Asbestfjerning fra eget hus

Forskriften om asbest retter seg ikke mot privatpersoner, men mot virksomheter som er underlagt arbeidsmiljøloven. Forskriften gjelder derfor ikke for privatpersoner

som fjerner asbest fra eget hus, så lenge de ikke ansetter arbeidstakere. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det imidlertid

at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og for øvrig følger forskriftens krav til håndtering av asbest.

 

Det bør merkes at forskriften også er gjort gjeldende for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. Dette innebærer at også selvstendige oppdragstakere

må følge forskriftens krav til håndtering av asbest og asbestholdig materiale om de skal fjerne asbest fra private hus.

Kontakt informasjon

Du er velkommen til en uforbeholden samtale med oss

 

BSE Entreprenør As

Ulvenveien 83

0581 Oslo

Telefon 97 91 33 29

 

 

Generelt

Vi utfører også andre typer rehabilitering, bygg og anleggstjenester.

 

Vi utføre også andre typer rehabilitering, bygg og anleggstjenester. Når det gjelder bad og våtrom så er vi en total entreprenør. Vi legger også membran på våtrom og terrasser.Ta kontakt med oss for en uforbeholden samtale. Hvis det er behov for en befaring så ring oss for en avtale. Dette utføres fortrinsvis mellom kl.08.30 til 15.00